خلاصه کتاب

دوباره فکر کن-فصل دوم – نویسنده: آدام گرانت

فصل دوم – منتقد بیرون گود و منتقد متقلب کشف نقطه مطلوب اعتماد به نفس نادانی بیش از دانش موجب […]