خلاصه کتاب

دوباره فکر کن- فصل سوم- نویسنده: آدام گرانت

فصل سوم اشتباه کردن لذت اشتباه کردن، هیجانی که به دنبال باور نداشتن به هر آنچه فکر می کنید، به […]